linelineline
 • flag_bg
 • flag_en
 • flag_ru

Политика на производство

ДЕКЛАРАЦИЯ  НА  РЪКОВОДСТВОТО
 От името на Ръководството, обявявам личната си ангажираност към сертифициране и непрекъснато подобряване на  Система за управление на качеството и безопасността на храните /СУКБХ/ в съответствие сизискванията на стандарта IFS, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000 в БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООДс обхват:
“ Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”,
 дейността се осъществява в производствената база в гр. Първомай.

 
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ
 
БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД се задължава да предлага на пазара продукти, които удовлетворяват клиентските и нормативни изисквания, при най-висок контрол на безопасността и качеството им, с грижа за околната среда.
 
Политиката по качеството и безопасността на храните е равнозначна неизменна част от цялата политика и стратегия на БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД. Ръководството на фирмата въвежда политиката по качество и безопасност на хранитекато средство за управление и подобряване на резултатите от производствената дейност. Политиката се основава на основните принципи за управление на качеството, а именно:
 • Насоченост към клиента – ние зависим от нашите клиенти и затова се стремим да разбираме техните настоящи и бъдещи потребности, изпълняваме техните изисквания и се стараем да надминаваме очакванията им;
 • Ръководство – ръководителите на всички нива в БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД осигуряват единство на целите и създават подходяща работна среда, в която персоналът може да бъде привлечен за постигане на определените цели;
 • Привличане на персонала (етика и отговорност на персонала) – хората работещи в БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД са основният ни капитал и ръководството се стреми да стимулира потенциалните им възможности за професионална изява, за проявяване на отговорност към работата, която извършват;  
 • Процесен подход – стремим се да постигаме ефикасност на резултатите от дейността си чрез процесния подход на управление;
 • Непрекъснато подобряване – наша постоянна цел е непрекъснатото подобряване на постиженията ни за постигане на устойчиво развитие;
 • Вземане на решение, основано на факти – ефикасността на нашите решения се основава на анализ на данни и информация;
 • Взаимно изгодни връзки с доставчиците – ние и нашите доставчици сме взаимно свързани и взаимноизгодните отношения с тях ни помагат да създаваме стойност в съответствие с нормативните и клиентски изисквания.
 
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ е ориентирана е към:
üвнасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на фирмата;
üудовлетворяване на нормативните и клиентски изисквания и очаквания за качествени и безопасни продукти; 
üсъздаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до  подобряване и увеличаване на ефикасността и ползите от съвместната дейност;
üповишаване ангажимента на БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД към обществото като опазване на околната среда, здравето и безопасността на населението като идентифицираме, оценяваме и контролираме опасностите, отнасящи се до безопасността на произвежданите от нас хранителни продукти на всеки етап от производството;
üЕфикасна поддръжка принципите на HACCP системата за всички етапи от преработката и продажбата на продуктите ни, а именно:
 
 
 • Анализ на  опасностите;
 • Определяне на критичните точки;
 • Определяне на  критичните граници;
 • Непрекъснато наблюдение и контрол на критичните точки
 
Политиката по качеството и безопасността на храните на БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД изисква етичност и спазване на отговорностите и задълженията по отношение на качеството и безопасността на продуктите на всички длъжностни лица, на всички нива в организацията.
 
    Целите по качеството на БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД отразяват фирмената политика на ориентиране към клиентите, обществото и сътрудниците. С внедряване на СУКБХ ръководството си поставя следните цели:
üподдържане на  високо доверие у клиентите в лоялността на организацията и в качеството и безопасността на продуктите и;
üзапазване на досегашните клиенти и пазари и навлизане на нови;
üнепрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията на пазара;
üповишаване на качеството и безопасността на продуктите и производителността на труда, като резултат от общите усилия на целия колектив, през целия цикъл на производство;
üспазване съответните законови изисквания, при най-висок контрол на качеството и безопасността на продукта и стремеж към усъвършенстване;
üчрез ефикасни превантивни или коригиращи действия да намаляваме несъответствията и разходите свързани с тях при производството на продуктите ни;
üповишаване на квалификацията на персонала;
üосигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда, околната среда, както и подходяща инфраструктура;
üосигуряване на необходимите ресурси за функционирането и  постоянното подобрение на Системата за управление на качеството и безопасността на продуктите, както и за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.
 
Ръководството на БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност и коректност на целия персонал на фирмата при реализиране на Политиката и Целите по качеството и безопасността на храните.
 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО НА КОНСУМАТОРИТЕ ПРОДУКТИ  Е  НАШАТА  ГАРАНЦИЯ  ЗА
СИГУРЕН  И  ТРАЕН  успех!
 
 
 
 
Управител:
Георги Банялиев